Privacyverklaring

Algemeen.

Privacyverklaring van de TAC Tribal Art Community voorheen Vereniging Vrienden Etnografica.

(2 juni 2019 en mei 2023)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de TAC verwerkt van haar leden en relaties. Indien u om welke reden dan ook persoonsgegevens aan de TAC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Begrippen:

– Verantwoordelijke:
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens, de Functionaris
Gegevensbescherming, is: de secretaris van de TAC. Deze is bereikbaar via info@tribalartcommunity.com

– Welke gegevens verwerkt de TAC en voor welk doel:
Voor de registratie van de leden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a)      voornaam of initialen en achternaam;
b)      geslacht;
c)       adres;
d)      telefoonnummer;
e)      e-mailadres;
f)       verzamel- of interessegebied;
g)      datum begin lidmaatschap;
h)      datum opzegging lidmaatschap.

Verder kan de TAC of een vertegenwoordiger namens de TAC foto’s en films maken tijdens bijeenkomsten van de TAC. Dit beeldmateriaal kan worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief, op de website van de TAC of in andere publicaties van of namens de TAC. De TAC  meldt in voorkomende gevallen vooraf aan de leden en andere aanwezigen dat foto’s of films worden gemaakt; daarbij wordt hen gewezen op het recht om niet in deze afbeeldingen te verschijnen, c.q. niet herkenbaar in publicaties van de TAC in beeld te worden gebracht.

De TAC verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het bijhouden van een ledenregister,
  • het verzorgen van mailingen door de TAC en door derden over onderwerpen die voor de TAC en voor leden relevant zijn,
  • alsmede voor  de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

– Bewaartermijnen:
De TAC verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en daarna. Bij beëindiging van het lidmaatschap kunnen uw gegevens op uw verzoek worden verwijderd. Het lidmaatschap eindigt door opzegging of nadat de contributie voor één jaar niet is betaald. Indien daartoe wordt verzocht zal de TAC de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend de wettelijk vereiste specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

– Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de TAC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Dit houdt in dat de gegevens worden opgeslagen in een geautomatiseerd systeem (computer) dat voorzien is van de gebruikelijke beveiliging. Het bestand met de gegevens als zodanig wordt beveiligd door middel van een wachtwoord. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Indien de TAC voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden, zogenaamde bewerkers, zal de TAC met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst afsluiten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en deze privacyverklaring na te leven. Via de Functionaris Gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

– Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
Via de Functionaris Gegevensbescherming  kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De TAC zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de VVE uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming
of info@tribalartcommunity.com). De TAC  zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit laatste het geval is, zal de TAC  u hiervan op de hoogte brengen.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de TAC  uw persoonsgegevens verwerkt of
uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming met een kopie aan het bestuur.
Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Algemene Ledenvergadering van de TAC, bij de Autoriteit Persoonsregistratie; eventueel kunt u een beroep doen op een bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden
gericht aan het bestuur van TAC

– Wijzigingen:
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De  actuele versie van de verklaring is op de website in te zien. Wijzigingen worden via een bericht aan de leden bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken